Reklamacje i zwroty

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

Produkty oferowane w sklepie internetowym jast.agro.pl są nowe i oryginalne.
JAST S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży produktów zakupionych przez tego Konsumenta w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz innymi odpowiednimi przepisami.
JAST S.C.i wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
Klient może zgłosić drogą mailową, telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub o przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
Każda rzecz kupiona w sklepie może zostać reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie produktu wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w sklepie. Listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Sklep Internetowy JAST S.C. Banie 74-108, ul Targowa 1, z dopiskiem „ Reklamacje e-sklep jast.agro.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany produkt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową sklep internetowy jast.agro.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci zapłaconą przez Klienta cenę za produkt.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z pisemnym podaniem powodów nie uwzględnienia reklamacji.
Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu i zwrócić produkt w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego produktu, Klient zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu), a następnie przesłać produkt w stanie nie zmienionym na adres sklepu: Sklep Internetowy JAST S.C. Banie 74-108, ul Targowa 1 z dopiskiem „ Odstąpienie od umowy e-sklep jast.agro.pl”. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu (Faktura VAT) oraz Oświadczenie. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych licząc od daty zwrotu produktu.