Regulamin e-sklepu

Regulamin e-sklepu należącego do JAST S.C.

§ 1.

WSTĘP

JAST S.C. z siedzibą w m. Banie 74-110, NIP 858 185 48 99, REGON:363573750 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem www.jast.agro.pl.
Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.jast.agro.pl oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady składania zamówień w sklepie oraz zawierania umów sprzedaży. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

JAST S.C. z siedzibą w m. Banie 74-110, NIP 858 185 48 99, REGON:363573750

Sklep Internetowy jast.agro.pl – oznacza e-sklep prowadzony przez JAST S.C., dostępny pod aktualnym adresem URL: www.jast.agro.pl.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami

Klient – osoba fizyczna ,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu Internetowego jast.agro.pl

Koszyk – element Sklepu Internetowego jast.agro.pl, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu. Klient ma możliwość w dowolnym momencie dokonać zmiany wybranych przez siebie produktów na treść zamówienia, na które składają się : ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym jast.agro.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

PayU – zewnętrzny w stosunku do jast.agro podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§ 3.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH

JAST S.C. opracowała niniejszy Regulamin mając na uwadze m.in. ochronę prywatności Klientów e-sklepu.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym znajdującym się na stronie jast.agro.pl jest JAST S.C. z siedzibą w m. Banie 74-110, NIP 858 185 48 99, REGON:363573750
Przetwarzanie i ochrona podanych przez Klientów sklepu danych osobowych będzie dokonywana na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z p. z.).
Zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 1997r. o ochronie danych osobowych, JAST S.C. zapewnia Klientom sklepu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 4.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klientem), a JAST S.C. z siedzibą w m. Banie 74-110, NIP 858 185 48 99, REGON:363573750
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (Faktura VAT). Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się m.in. przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 j.t.), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) a także innych obowiązujących aktów prawnych.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. JAST. S.C. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki.
Oferty produktowe znajdujące się w sklepie internetowym obowiązują do wyczerpania zapasów.

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu poprzez „dodanie” do koszyka.
Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź/Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki faktury.
Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.

§ 6.

DOSTAWA

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowych e-sklepu kwoty ceny sprzedaży.
Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczany na podsumowaniu zamówienia jest czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki.
Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, DHL. Zamówiony towar wysyłany jest pod wskazany adres listem ekonomicznym.
Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych.
Koszty przesyłki pokrywa kupujący.

§ 7.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

Ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, podatki i koszty wysyłki.
Klient płaci za zamówione produkty według swego wyboru:
przelewem bankowym;
za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatności PayU.
Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Przedmiotowe usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4. 000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.pok.payu.pl/regulamin-programu-ochrony-kupujących.

Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU.pl) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulacje zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
JAST S.C. zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklepu.

§ 8.

GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY

Produkty oferowane w sklepie internetowym jast.agro.pl są nowe i oryginalne.
JAST S.C. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży produktów zakupionych przez tego Konsumenta w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r.o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz innymi odpowiednimi przepisami.
JAST S.C. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
Klient może zgłosić drogą mailową, telefonicznie informacje o wszelkich niedogodnościach lub o przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
Każda rzecz kupiona w sklepie może zostać reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie produktu wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w sklepie. Listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Sklep Internetowy JAST S.C. Banie 74-108 ul Targowa 1, z dopiskiem „ Reklamacje e-sklep jast.agro.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany produkt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową sklep internetowy jast.agro.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci zapłaconą przez Klienta cenę za produkt.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z pisemnym podaniem powodów nie uwzględnienia reklamacji.
Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu i zwrócić produkt w najszybszym możliwym terminie do sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego produktu, Klient zobowiązany jest złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu), a następnie przesłać produkt w stanie nie zmienionym na adres sklepu: Sklep Internetowy JAST S.C. Banie 74-108 ul Targowa 1, z dopiskiem „ Reklamacje e-sklep jast.agro.pl z dopiskiem „ Odstąpienie od umowy e-sklep jast.agro.pl”. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu (Faktura VAT) oraz Oświadczenie. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Zwrot pieniędzy nastąpi na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych licząc od daty zwrotu produktu.

§ 9.

KONTAKT

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące regulaminu, funkcjonowania lub warunków korzystania z portalu jast.agro.pl prosimy przesyłać na adres e-mail administrator@jast.agro.pl

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez JAST S.C. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym Oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Korzystanie ze sklepu na stronie www.jast.agro.pl jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
JAST S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach portalu jast.agro.pl wraz z informacją o ich dokonaniu.
Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup produktów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Spory wynikające ze stosowania Regulaminu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby JAST S.C.

Załącznik nr 1

Wzór Oświadczenia odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oświadczam, że na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od umowy zawartej w dniu…………………………za pośrednictwem strony internetowej: www.jast.agro.pl z siedzibą w Banie 74-110, ul Targowa 1, dotyczącej zakupu………………………………………………………………………………………………………..

Towar został mi dostarczony przez Pocztę Polską/DHL dnia………………………………………………………………………… Oświadczam, że zakupiony towar wysyłam kurierem/Pocztą Polską do sprzedawcy w stanie nienaruszonym. Jednocześnie oczekuję zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty stanowiącej równowartość ceny zakupionego towaru.

Czytelny Podpis Klienta

Copyright 2018 JAST S.C.
Realizacja: Verpress